THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

jeudi, août 11, 2005

Hablas Espanol?

Malta International Airport has identified Madrid, Barcelona, Girona and Lisbon as appropriate points from which to increase tourism to Malta. The Ryanair saga continues as the cheapest airline slammed the Maltese protective policies a joke. For those of you who are not following the issue closely, what is happening is that the MIA will pinpoint the so-called "underserved routes" then a call will be made for airlines to provide transport to Malta on such routes. These airlines will benefit from lesser airport fees and such benefits should pass on to the consumer - the persons flying to such underserved routes (more likely to be from).

Where does the Maltese traveller figure in all this? Well, he or she still pays that wonderful departure tax. Secondly, in calculating the "underserved route" the only consideration is places from which we do not get enough tourism (according to MIA). Nobody asks.... Where do the Maltese want to fly cheaply to today? Nope. The institutions paid for by YOUR tax money are busy making decisions about cheaper flights for other people (mainly all the Spanish who want to fly to Malta for a bit of sun - stop laughing) while makng your flights more difficult.

Here is what Ryanair had to say about this protective polcy planning...

Of the four earmarked destinations, Ryanair currently flies only to Girona, Mr Cawley (Ryanair chef operating officer) said. "We are working on the possible introduction of the Girona route but the routes offered are anything but ideal for Ryanair." He accused the Maltese air authorities of behaving as though they were still living in the 1960s and said they had failed to take on board the open skies phenomenon that was revolutionising air travel. It was evident, he said, that MIA and the government were doing their utmost to protect existing airlines.
Espanol anyone?

* Doubts have been shed on Ryanair's capability of fulfilling their promise of flying in 1 million passengers to tourism dry Malta. Here is one interesting statistic: Last month Ryanair flew their 10 millionth passenger into Glasgow Prestwick since 1994. Since 1999 they fly 2 million passengers per annum into Glasgow. Mui bien...no?

9 commentaires:

gybexi a dit…

Ha naraw kemm ser idum biex jitkeb risposta Antoine... :)

Antoine Cassar a dit…

Nobody asks.... Where do the Maltese want to fly cheaply to today? Nope. The institutions paid for by YOUR tax money are busy making decisions about cheaper flights for other people [...] while making your flights more difficult.

Naqbel ghalkollox.

Biss nixtieq inzid il-fatt li, ghalkemm kieku niehu gost nara aktar titjiriet minn u LEJN Spanja u l-Portugall li jkunu aktar accessibbli ghal KULHADD, RyanAir donnhom ma jridux jaraw it-travu ta' go ghajnejhom. Kontu tafu li din il-kumpanija ma tirrikonoxxix lit-trade unions u lis-sindikati?

http://www.eiro.eurofound.eu.int/2003/12/inbrief/eu0312204n.html

Anonyme a dit…

Jien nigi nitmejjel jekk ir Ryan Air jirrikonnoxxux lit-trade unions jew le. Jien li nara hu li biex inmur ma'ragel tieghi biex jara lil familja tieghu id-Danimarka tiswini mill-inqas Lm650 passaggi ghal 3 minn nies. L-unika darba li gieni passagg naqra bl-irhis kien meta darba tlajna fuq chartered flight klandestinament ghax ridna nmorru ghal funeral ta' omm ir-ragel. Kull darba li morna hemmhekk kellna niehdu 2 flights ghax hadt mill airlines ma jopera direttament ghad Danimarka. L-Airmalta kellhom flight wahda fil-gimgha u nehhewha. U din is-sena ma nistax naffordja li nmur, biss biss bit-taxxi kollha li ziedu!! L-anqas Copenhagen, li huwa wiehed mill-isbah airports ta' Ewropa ma hallast daqshekk taxxi.

Antoine Cassar a dit…

Nifhmek totalment, Anonima. Din problema serja, u kulhadd ghandu d-dritt li jivvjagga u jinghaqad mal-familja tieghu minghajr ma jkollu jhallas prezzijiet daqstant qarsin, ingusti u illogici.

Imma jiena ma nistax "nitmejjel".

Zewg problemi:

1. Hemm min jippermetti li gvern jimponi taxxa ezorbitanti fuq min isiefer, u b'hekk jitfa' piz ezagerat mhux biss fuq l-individwi izda aktar u aktar fuq il-familji.
Biex ma nsemmix fuqiex jintefqu dawn it-taxxi.

U min huma? Fil-kaz taghna, kull min jivvota ghall-PN.

2. Hemm min jippermetti li kumpanija tinjora sfaccatament il-jeddijiet bazici tal-bniedem sabiex tkun tista' toffri prezzijiet irhas u joghla l-konsum.

U min huma? Jiena wiehed minnhom ghax gieli vvjaggajt fuq Ryanair, ghalkemm dan kien aktar minn 5 snin ilu u ma kontx naf b'din il-bicca tan-nuqqas ta' rispett lejn it-trade unions. Li haddiem jezita li jiddefendi d-drittijiet tieghu ghax jibza' milli jkeccuh inhoss li huwa preokkupanti hafna.

Fiz-zewg problemi li semmejt, li nara huwa nuqqas ta' kuxjenza socjali, kemm mill-awtoritajiet u kemm minn hafna individwi bhali u bhalek u bhalkom li fl-ahhar mill-ahhar irridu nahsbu ghal rasna u kif se naqilghu lira biex inkunu nistghu nghixu b'mod decenti. L-ixkubetta fiha l-grillu, u kulhadd jaghmel kif jaqbillu... cirku vizzjuz.

Il-kuxjenza socjali (u l-kuxjenza fil-konsum) ma taqblilniex?
Kieku kien hekk, ma konniex hawn niddiskutu kwistjonijiet bhal dawn fuq il-bloggijiet. Prosit Jacques talli ghogbok tanalizza din il-kwistjoni tal-prezzijiet tal-biljetti ta' l-ajru, kif ukoll ghadd ta' kwistjonijiet ohra li jolqtuna lkoll.

Athena a dit…

I've already told my mum that next time she wants me to visit, we're building a raft and doing the boat-people thing. 200stg to get to Malta, a 100 more and I could go to Kenya (seriously). Inkredibbli hux?

Kenneth a dit…

L-ironija f'dil-bicca kollha hi li dawk li qed jimponulna t-taxxi fuq l-ivvjaggjar huma, bla dubju ta' xejn, l-iktar nies li jsiefru bl-addocc minn fuq daharna.

Donnhom iridu jghidu "oqghod hemm, skjav, hallasli t-taxxi ha noqghod insiefer kull gimaghtejn, u int tissallab biex issiefer darba f'sentejn."

Fausto Majistral a dit…

Sorry, Jacques but on this matter Ryanair are a bunch of hypocrites. They complain of "protective policies" only because they are not beneficiaries of those policies.

Jacques René Zammit a dit…

Added comment to your post.

Besides... wouldn't their hypocrisy be apparent to the over 50 Airports they serve?

Anonyme a dit…

Hyporcisy or no hypocrisy, Ryan Air seem to be doing a good job, otherwise people would not use them to travel. As for the people who work for them and who might be getting the short straw, there are many other airlines in existance. Could it be that these people are happy with their situation? And Athena, can I book a place on your raft please? I'm afraid though that it would have to take a detour to Denmark first before heading to Kenya. And do you charge fuel tax or does everyone get to paddle?