THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

vendredi, août 26, 2005

Wisq Sabiha

Lil Duminku ma kontx nafu. Jekk kellimtu hames darbiet hafna. Erba' drabi minnhom x'iktarx kont qed nordna xi pizza jew platt hut l-Arzella. Ghalija Duminku ma kienx it-Tramps. Duminku kien Duminku ta' l-Arzella. Kien wiehed mill-persunaggi li jimlew is-sjuf ta' Marsalforn... bhal Censu tal-Baxan, Pawlu tal-Lingi, Joey tal-Kartell u hafna ohrajn.

Lil Duminku niftakru bhal sid ir-restorant li kien jinstab fl-ahhar tal-mixja taghna iz-zaghzagh mill-Kartell sal-Menqa li konna nimxu filwaqt li niddiskutu il-calciomercato, in-nisa u l-ghawm. Niftakru jaqbad il-kitarra f'idu waqt il-Friday Fish Nights meta il-Menqa ta' Marsalforn kienet tkun mimlija kummerc u pjacir - is-shana tas-sajf u l-ilwien tad-dwal madwar l-erba ristoranti li iktar milli jikkonkorru ghal klienti kienu jaqsmuhom bl-indaqs ghax in-nuqqas t spazju ma kienx jippermetti mod iehor. Ghax nghiduha kif inhi, bejn l-Oddissey u il-Mermaid u l-Arzella ma kienx hemm bahar jaqsam. Menu kwazi l-istess... veduta tal-menqa l-istess u servizz identiku.

Hlief meta Duminku kien jaqbad il-kitarra. F'dawn il-waqtiet il-klijenti tal-Arzella forsi kienu jisimghu lill-leggenda izolana tkanta ftit iktar fil-vicin. U forsi meta kien jerhilha ikanta dwar ix-xemx wisq sabiha kienu jaraw dik it-tbissima ferriegha u l-ghajnejn ileqqu bil-gost tal-muzika.

Illum iz-zghazagh m'ghadhomx jimxu l-istess bicca mill-Kartell sal-Menqa bhal ma konna naghmlu ahna. L-Arzella ukoll mexa 'l fuq. Duminku issa halliena...

Il-memorji hemm ghadhom u bhax-Xemx Wisq Sabiha jergghu l'ura sikwit sabiex igeddulna t-tifkiriet ta' l-imghoddi.

Grazzi Dominic, u l-ghomor lil familtu u kull min kien jafu sewwa.

* J'Accuse returns with this Maltese post following the passing away of the Gozitan singer Dominic Grech. Normal English service will be resumed tomorrow.

5 commentaires:

Mark Vella a dit…

U tikteb sabih bil-Malti, ras! Insih l-Inglix servis: jekk tikteb dak li tikteb is-soltu bil-mod kif taf tesprimih meta nitkellmu, noghxew ilkoll.

I love you. I love you. I love you.

Pierre J. Mejlak a dit…

Merhba lura Jacques! Narak Bruges. Tinsiex il-bandiera.

gybexi a dit…

naqbel ma' Mark (hlief "I love you" insomma - imma kif nafu Mark bin-nieqes dan l-ahhar :p [http://xifer.blogspot.com/2005/08/lin-nisa-li-tassew-abbejt-bapoloija.html])

Antoine Cassar a dit…

hlief "I love you" insomma - imma kif nafu...

Il-lallu x'qed nidhak, Kurt!!! Ha haa!!!

Gakbu, kif forsi stajt tobsor, nissekonda l-mozzjoni (u l-emozzjoni) ta' Mark. Pierre ghadu kemm qabad it-triq bilingwi u haqqu flixkun scccccccciampagne (b'hekk torqod zgur siehbi!), u tghidx kemm niehu gost jekk taghmel l-istess haga.

Sahhiet

Anonyme a dit…

Prosit Gakk, tislima xierqa lil min ghamilna kburin!