THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

mardi, novembre 21, 2006

Mind the Gap

Photobucket - Video and Image HostingThe World Economic Forum has published the Global Gender Gap report 2006.


The Global Gender Gap Report 2006 covers all current and candidate European
Union countries, 20 from Latin America and the Caribbean, over 20 from sub-Saharan Africa and 10 from the Arab world. Together, the 115 economies cover over 90% of the world’s population. The index mainly uses publicly available "hard data" indicators drawn from international organizations and some qualitative information from the Forum’s own Executive Opinion Survey. The Global Gender Gap Report 2006 includes an innovative new methodology including detailed profiles of each economy that provide insight into the economic, legal and social aspects of the gender gap. The Report measures the size of the gender gap in four critical areas of inequality between men and women: 1. Economic participation and opportunity – outcomes on salaries, participation levels and access to high-skilled employment 2. Educational attainment – outcomes on access to basic and higher level education 3. Political empowerment – outcomes on representation in decision-making structures 4. Health and survival – outcomes on life expectancy and sex ratio.


And now Malta. Where do we stand in all this? A list of 115 countries. Well we are 70th. One step behind France and (luckily for our politicians) 11 above Italy which places a miserable 81st. Other countries above us? Try China, Ghana, Kyrgyz Republic, Mongolia, Uzbekistan and... hold your breath here... Kazakhstan.

Yes, the home of Borat (women an ploughs yes) is fourty places above us in 30th place. In the 29th there is the US of A... leaving a sweet combination. Obviously the first five places go to Norway, Finland, Iceland, Germany and Sweden. The worst perfomers in the EU were Greece, France, Malta, Italy and Cyprus.

Sadly for Marie Louise Coleiro the item that stands out on the Malta Country Profile is the one entitled Female Genital Mutilation. Guess what the score is?

Yep. That's right 0.

On the other hand we still score lowly in legislation punishing violence on women. 0,67 - where 0 is bad and 1 is good. We also cheat because we claim to have had 13 years out of the last fifty with a female head of state. A white lie of course because on paper Agatha Barabara's presidential years were just so. No need to comment on the influential levels of the Presidential post of course.

On the equality to inequality scale we score 0,652. Which is more than zero but still far from the ideal state of 1.

So what you may say? Well I say (again) that while opposition MP's are busy about laws against vaginal mutilation and government ministers take on the crusade against that windmill called abortion in the constitution we might be spending our time much more usefully thinking how to bridge that gap. The gender one I mean.

I gave up on the intelligence gap ages ago.

10 commentaires:

Anonyme a dit…

Might be interesting to note what happened to Aaron Farrugia's Diary today. Apparently his readers realized that he was copying Iain Dale's posts word for word and putting them on his blog without any credit.

http://www.iaindale.blogspot.com/

Nju Lejber :)

Hsejjes a dit…

J'Accuse interested in gender issues???? Whatever next??? I am impressed.

Jacques René Zammit a dit…

anon:
Miight be interesting. Should I worry? Who is Iain Dale anyway?

hsejjes:
I never said I wasn't. it is my interest in gender issues that leads me to criticise the wasteful comments of ultra-femminists that do nothing but damage the general cause of bridging the gender gap.

Arcibald a dit…

Niddejjaq nitkellem fuq in-nies :) imma dan l-anonimu ghandu ragun. Lil dan Iain Dale, Aaron isselliflu t-titlu ("'s Diary"), it-tieni titlu ("POLITICS, COMMENTARY, HUMOUR, GOSSIP"), il-biografija, ir-riklam tal-letteratura politika, u hafna mill-bloggati 'jixxiebhu' wkoll.

L-ironija hi li dal-kummentatur milli nista' nifhem huwa konservattiv :) Ma nafx ezatt xi tfisser din, imma ma tantx tawgura tajjeb ghall-innovazzjoni fil-qasam politiku Malti fej jidhol l-internet, jekk dan Aaron huwa l-iktar wiehed li jibbloggja minn dak il-qasam.

Imma nsomma - stennejniha xi hag'hekk mill-pulitka... kieku ghandhom qatra idea jaghmlu balla flus privatement u mhux johorgu ghall-pulitka.

Jacques René Zammit a dit…

Baldu:
Jiena ma ghidtx li m'ghandux ragun. Ghidt li ma ninkwetax. Ghadni ma fhimtx ghaliex qal: "Apparently his readers realized that"... minn fejn tinduna... mill-comments? X'ghamlu r-readers.

Lill-Aaron kont xtaqtlu kull rizq meta beda. Meta iddeskrivejtu bhala "budding young idealist politician working from within the establishment" hadha bhala kumpliment. Ma kienx hemm ghalfejn ma jehodhiex bhala tali. Ghalija il-"Good luck to him" kella hafna iktar sinjifikat li forsi intilef. Ma nemminx li l-MLPN qatt jistghu jinbidlu. Il-politikanti, anki dawk zghazagh, li jahdmu fi hdanhom malajr jitilfu kull sens ta' valuri u jintilfu fit-tellieqa ta' popolarita mimlija skemi, makkjavelljanizmi u anki (fin-nuqqas ta' ideat) fi plaggjar (copying).

Ghandek dawk stile David Agius li johrogulek bl-istess lanja, u jista jigrilek ukoll bhall-Aaron li fl-ghaggla jispicca jikkopja u jinqabad. Vera. L-ironija hija ikbar meta xellugi jinqabad jikkopja lemini. Imma dan m'hux l-ewwel zball ta' Aaron. Ghadni kif indunajt li fil-links tal-homepage personali tieghu jghid "links to other right wing groups"... nahseb intilef sew...

Daqshekk. Sadattant nahseb li minkejja dan kollu u bid-difetti kollha tieghu xorta ghamel pass importanti bil-blog tieghu. Ma nafx tistax tghodd lil Robert Micallef bhala kandidat attiv... imma barra Robert nahseb li Aaron huwa l-politiku l-iehor li ghazel il-blogg bhala media.

Issa dak li jghamel fil-blog u kif izejnu huwa affarih. Basta jinduna li l-apparenzi kollha u l-kontenut issa huma taht skrutinju ta' qarrejja kemmxejn iktar intelligenti minn dawk tal-mainstream. U ma jibilghu l-ebda ross bil-labra.

Hux hekk bald?

Anonyme a dit…

wonderfully said, Jacques. Aaron has removed tens of messages from his readers asking him to stop copying from Iain Dale's blog and from The Telegraph and other newspapers!

Arcibald a dit…
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
Arcibald a dit…

Vera Jacques... imma kieku jien nippreferi ma nikteb xejn jekk hemm cans remot li ninqabad li qed nikkopja u naqa ghan-nejk.

U btw il-kumpliment li ktibtlu u li kkwotaha fil-blogg tieghu (inkluza l-"goodluck to him") kienet ovvja ghalija li kienet sarkastika. Imma ma ridtx inhassar festi la kien kuntent li semmewh hux :)

Imma nsomma... jien jiddispjacini biss li l-politikanti l-godda, u li uhud minnhom ghad imexxu l-Malta, qed jitghallmu biss mil-ezempji l-hziena minnghand dawk t'issa minghajr ma jippruvaw ikunu naqra innovattivi. Ghax kwalunkwe idjota jista' jiftah blogg biex joqghod jikteb ic-cucati wara kollox (bhal ma naghmel jien minghajr ebda pretenzjonijiet sa fej naf jien). Ma jfissirx li sar xi avvanz fil-politika imma b'daqshekk (kieku inzertajt politikant, li zgur m'jiniex u qatt m'hu sa nkun).

Aaron Farrugia a dit…

Hbieb, jekk timmermettuli insejhilkom hekk, segwejt dak li intqal fuqi f`dan il-blog u xtaqt niccara xi affarijiet. Nibda billi nghid li huwa veru li kien hemm blog ta` Iain Dale li poggejtu fil-blog tieghi. Dan ghamiltu minghajr ebda intenzjoni hazina. Dan il-blog kien jitkellem dwar il-possibilita li Chirac jerga jikkontesta ghal Presidenza Franciza. Qrajt il-blog li kiteb Dale u poggejtu f`tieghi lock, stock and barrel. Ghamilt hazin li m`ghamiltx link. Filfatt ghamilt hekk wara li xi nies gibduli l-attenzjoni. Hafna drabi meta nikteb fuq foreign news inkun gibt l-info minn x`imkien iehor. Pero il-blogs tieghi iktar jitrattaw l-ahbarijiet lokali u zgur ma nistax nikkopja blogs minn ta xi iain dale. Jien dejjem xtaqt li jekk ikun hemm xi ahbar tajba (anke imxandra minn xi hadd iehor) ikun tajjeb li s-segwaci tal-blog tieghi jaqrawha. Naf li Jacques ghandu hafna isegwuh, mijiet. Jien il-blog tieghi isegwuha approx 50 persuna kuljum. Ghadni fil-bidu u nispera li inthom stess tghinuni meta nonqos.Hassart il-kummenti ta anon ghax ghamilt il-link fejn kien hemm bzonn.Ghandi hafna stima lejn Jacques ghax kien lecturer tajjeb izda fuq kollox ghax meta kien student hdimna flimkien fi student politics. Naprezza kull kumment li jghaddili u kull parir li jtini.

Aaron Farrugia a dit…

Insejt nghid. Niddistingwi bejn Jacques u Arcibald li jikkummentaw u jikritikaw b`mod oggettiv u il-habib taghna li huwa anonimu li jaghmel kritika distruttiva. Naf min hu ghax ghandi l-IP address izda ma natihx importanza ghax hu x`inhu, anonimu irid jibqa u ghandu kull dritt. Pero dak li qalli li jixtieq, jigifieri li jara l-blog tieghi tmut, jista jinsiha...kont, ghadni u se nibqa nikteb ghax kulhadd ghandu kontribut x`jaghti...u dejjem nitghallmu mill-izbalji taghna, zghar kemm huma zghar.