THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

samedi, septembre 10, 2005

Intermixin

Navzaw lill-egregi qarrejja ta' dana il-blog li minhabba imprevist mhux ikkalkulat (ghax appuntu imprevist) il-programm li kellu jixxandar illum (Sibtijiet Flimkien) ser jixxandar ghada fl-istess hin. Sadattant ser jittella programm divertenti u diverziv dwar "L-Emigrati Maltin u l-Esportazzjoni tal-Qubbajd fis-Snin Hamsin" gentilment offrut lilkom minn Gaba Ottu Diamonds u s-sigaretti Du Maurier Blu.

Niskuzaw ruhna ma' l-eghziez qarrejja taghna. U Narawkom ghada (cue: L-Innu Malti bl-Emblema ta' Malta Socjalista).

4 commentaires:

Fausto Majistral a dit…

Ehh! U jien kont ga se ncempel il-Ministru li l-Grundig kien bil-hsara.

Correction: Id-Du Maurier ahmar kien. Jekk ridt il-blu kellek taqleb ghar-Rothmans.

Jacques René Zammit a dit…

Kemm qed niehu gost. Fausto zbalja!
Le habib id-Dumaurije' kellhom zeqg pakketti fi zmien il-lejber. L-ahmar (stile bennejja) kien l-iktar qawwi (tipo tpejjep bizzejjed qatran biex tiksi l-front ta' ta' Sliema) u l-blu li kien iktar trendy ghall-mara tad-dar u ghal dawk l-iffissati fil-political correctness nazzjonalista dwar xiri tal-prodotti.

It tnejn kienu jiswew 35c meta il-mummy (blu) u d-daddy (red) kieny jibaghtuni nixxihom minn ghand Peppu Ghezza (ghatsa bil-ghawdxi) f'Marsalforn jew minn ghand ir-Rose and Lily bar go Paceville qabel ma sar "a sorry excuse for a corner shop".

Tant biex taghraf tixtri is-sigaretti fis-snin tmenin.

Mark Vella a dit…

Ustja! Fausto ma jgibx wahda zewg dwar it-Tmeninijiet. Mela jew xi wiehed ala Berta Sullivan li jaf l-istorja per sentito dire, jew tant Nazzjonalist anti-kullmhuxellugi ppatentjat li n-nuccali ta'l-imghoddi zzelliglu sew.

Jien forsi wankellectual, imma Fausto wankolitical wankistorian.

Fausto Majistral a dit…

Skuzi ta', imma jekk qed nitkellmu fuq riklam fix-Xandir m'ghandix dubju li kien ikun Du Maurier ahmar.