THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

dimanche, octobre 02, 2005

Cheap'N'Cheerful Flights (Again)


"Hu qal li bla dubju hu fl-interess ta' Malta li jkollha linji ta' l-ajru low cost li ji?u hawn. Hu fakkar li l-ma??oranza kbira tat-turisti li j?uru Malta ji?u bl-ajru u hawnhekk Malta di?a' g?andha ?vanta??. Dan g?aliex 52 fil-mija tat-turisti madwar id-dinja jivvja??aw b'mezzi ta' trasport li m'hux bl-ajru I?da l-linji ta' l-ajru low cost jitolbu ?afna kundizzjonijiet mill-ajruporti minn fejn joperaw. F'Malta r-Ryanair ma tridx t?allas it-tariffa tal-handling fl-MIA ta' 25 Euro i?da trid t?allas seba' Euros g?al kull passi??ier.

Fl-ittra tag?ha intant ir-Ryanair ikkwotat ir-rata skontata li qed joffri l-MIA fuq rotot partikolari. Fil-fatt l-MIA qed tg?id li jekk hemm linja ta' l-ajru li trid tibda titjiriet minn Spanja, il-Portugall jew l-Isvizzera hi lesta toffri rata mra??sa ta' 19-il Euro g?all-handling tal-passi??ieri. G?ar-Ryanair din i?-?ifra xorta g?adha g?olja.

(I?da kif qal Francis Zammit Dimech, ir-rata t)Il-Ministru tat-Turi?mu qal li l-Air Malta, li topera mill-ajruport ta' Stanstead, qed tag?ti prezzijiet ferm aktar imnaqsa milli kienu jag?tu tradizzjonalment u xorta j?allsu t-tariffi ta' l-MIA. Il-po?izzjoni tal-Gvern hi li jekk irridu nag?tu prezz imra??as dan jing?ata fuq ir-rotot mag??ul minnha. L-argument tar-Ryanair hu li huma disposti li jibdew bi ftit rotot u biex jag?tu ?ans g?al dan iridu ftehim dwar kif se jinfet?u rotot o?rajn."

This is taken from that wonderful site called maltarightnow.com run by that superjournalist Karl Stagno Navarra. Do note the part highlighted in Red which seems to betray the thinking of the editor just before a less biased statement is inserted. Unfortunately they left the original "izda kif qal..." hanging.

Eh?
Apart from the errors, FZDs statements leave much to chew upon. He admits that most tourists to Malta come by air but then he goes on to tell us that "izda (but)" low cost airlines place many conditions on the airport to which they operate. Eh?

Duh!
Maltarightnow reports that Ryanair has usual airport costs of 7euro p.p. and then proceeds to tell us in almost scandalised tones that Ryanair finds MIA discounted rate of 19 euro shocking. Duh!

"Hu qal li l-a?enda tal-Gvern hi li jekk ikun fl-interess tal-pajji? fuq medda ta' ?mien naslu g?al ftehim biex il-linji low cost joperaw. Hu qal li madankollu l-Gvern irid jag?ti attenzjoni u jara l-impatt fuq l-operaturi u l-industrija fost l-o?ra. Hu qal li l-Gvern issa g?andu offerta konkreta biex jista' jevalwa ?-?irkostanzi kollha. Hu qal li fil-?img?at li ?ejjin se jippre?enta lill-Kabinett dokument li jag?ti anali?i ta' l-offerta u kif jista' jirrea?ixxi fl-a?jar interess tal-pajji?."

Please tell me you are not holding back Ryanair till pre-election time! What is there to analyse? They promised passengers... they promised to pay back if they do not deliver. Ah I See.. a government that smells something fishy when the promise sounds too good to be true....

Like stipends maybe? But that is another story.

Aucun commentaire: